תקנון  האתר ותנאי שימוש

 

אתר coffee-print (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. חברת בית קופי פרינט בע"מ הנה בעלת האתר.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת בית קופי-פרינט בע"מ.

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ותנאי השימוש בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לחברת בית קופי פרינט בע"מ, באמצעות:

דואר אלקטרוני שכתובתו הנה 4cp.job@gmail.com

או טלפונית בטל` 03-5253388 שלוחה 6 בימים א`-ה` בין השעות 09:00-14:00,

או לשלוח פקס למס` 1533-5253388.

 

1.         שמירת סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצון הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לקופי-פרינט לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על העדפות והרגלים שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

נדרשת פנייה של הלקוח לחברת בית קופי פרינט בע"מ ותשלום בכרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

חברת בית קופי-פרינט בע"מ נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה חברת בית קופי-פרינט בע"מ נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

*  פרטי העיסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

*  שם, כתובת ומס` טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

 

2.         מוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר coffee-print

חברת בית קופי-פרינט בע"מ מציעה לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בצורות, דגמים, גדלים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

לחברת בית קופי-פרינט בע"מ הזכות הבלעדית להוסיף ו/או להוריד מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

3.         מחירים

חברת בית קופי-פרינט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

מחיר המוצרים באתר אינו כולל גרפיקה ואינו כולל הובלה לבית הלקוח. מחיר השילוח מצויין ומתומחר באופן ניפרד.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת בעמוד המכירה.

 

4.         מועדי אספקה

מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעיסקה מחברת האשראי של המזמין. חברת בית קופי-פרינט בע"מ עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם מראש עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם חברת בית קופי-פרינט בע"מ.

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם חברת בית קופי-פרינט בע"מ אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח, מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח, חברת בית קופי-פרינט בע"מ תודיע על ביטול העסקה ללקוח.

 

5.         הובלה ומשלוח

לקוח המעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל, יסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה .

במקרה של איסוף עצמאי כאמור לעיל, לא יחוייב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח. לקוח אשר לא יציין את בקשתו להובלה עצמית בדף ההזמנה, לא יוכל לאסוף את המוצר בעצמו מאוחר יותר ויחויב בדמי הטיפול וההובלה.

בעת איסוף עצמאי של המוצר מחברת בית קופי-פרינט בע"מ, יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר, יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו, לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

איסוף המוצרים מחברת בית קופי-פרינט בע"מ, בכפוף למלאי הקיים ולאחר אישור ההזמנה.

 

6.         ביטולים

ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר:

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שהמוצרים הודפסו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לחברת בית קופי-פרינט בע"מ, למספר טלפון אשר מצויין בהזמנה, או באמצעות טופס הפנייה באתר ולקבל אישור בכתב על קבלת הפנייה. ביטול יהיה תמורת חיוב של 25 ש"ח (יש לתת את הדעת כי המוצרים מודפסים באמצעות דפוס דיגיטלי ולכן רוב ההדפסות מבוצעות תוך פחות מ- 12 שעות).

ביטול המכירה ע"י חברת בית קופי-פרינט בע"מ לפני משלוח המוצר:

במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית חברת בית קופי-פרינט בע"מ לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול מכירה ע"י חברת בית קופי פרינט בע"מ והפסקת פעילות האתר בכל מקרה אשר בו מחמת "כח עליון", נבצר יהא מחברת בית קופי-פרינט בע"מ לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים/השרותים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא חברת בית קופי-פרינט בע"מ רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.

בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות שריפה בבית העסק,תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני, ו/או אירוע פלילי ו/או פריצה ו/או גנבת ציוד מבית העסק.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכירה פומבית ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

 

7.         שרות לקוחות

לקהל לקוחותינו באינטרנט - הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, ישמח צוות קופי פרינט לטפל ו/או לסייע ו/או להקשיב בכל נושא הקשור לחברת בית קופי פרינט בע"מ ולאתר, השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים, הערות והארות.

פניות הציבור יתקבלו בבימים א`-ה` משעה 9:00 עד 14:00, בטלפון: 03-5253388 שלוחה 6

ניתן לפנות גם בפקס: 1533-5253388

וגם במייל: 4cp.job@gmail.com


פניות להנהלת החברה – ניתן לשלוח בדואר אל: בית קופי פרינט בע"מ, פרישמן 46 פינת דיזנגוף (קומה 1-) ת"א

 

8.         שוברי הנחה (קופונים)

חברת בית קופי-פרינט בע"מ עשויה להעניק ללקוחותיה שוברי הנחה, אם וכאשר תבחר בכך ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

9          קישורים ותכני צד שלישי

* באתר מצויים קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/או תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "תכני צד שלישי").

* האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר.

* המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש במידע המקושר ותכני צד שלישי לרבות איכותם, טבעם ואמינותם, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

* קניין רוחני

* האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של האתר למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

* כל זכויות היוצרים והקניין באתר לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות ו/או עדכונים שייכים לקופי פרינט בלבד והינם בבעלותה הבלעדית והמלאה.

* אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מחברת בית קופי-פרינט בע"מ.

 

10.        אחריות

* האתר עושה כל שביכולתו הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ומלא, אולם אין האתר משתתף ו/או צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצול המשתמש בשירות ולפיכך האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת, להתאמת השירות לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר.

* המשתמש מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר ובשירות, לרבות איכותו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין האתר ו/או השירות, מגבלותיהם ויכולותיהם.

* השימוש באתר ובשירות נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירות.

* האתר אינו משתתף ו/או צד בהתקשרות בין המשתמש לבין הסוכנים השונים (להלן: "ההתקשרות") ובשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי לכל נזק כספי או אחר שיגרם למשתמש וכן לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות המשתמש על האתר ו/או השירות ו/או ההתקשרות

 

11.        כללי

* תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות.

* הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה ספציפי ו/או מיוחד, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

* לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה ספציפי ו/או מיוחד, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה ו/או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.

* כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה, יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

* מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

* השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 

חברת בית קופי-פרינט בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 

אנו מאחלים לכם גלישה ורכישה קלה ונעימה ,
צוות קופי-פרינט